Hva er Skallebanken?

 

Skallebanken er et fellesskap som skal jobbe for å styrke kompetanse, ressurstilgang, omdømme og konkurransekraft for kreativ bransje i nord.

Skallebanken vil være et naturlig gravitasjonspunkt i det kreative universet. Nettverket skal samle og utvikle bransjen, bidra til økt stolthet og entusiasme hos medlemsbedriftene og dermed øke den samlede oppdragsmengden. Skallebanken må være aktiv, synlig, tilgjengelig, og profesjonell - både for kunder og medlemmer.

Verdier
K - Kompetent
R - Raus
E - Endringsvillig
M - Modig

 Kompetent
Det er i tråd med Skallebankens misjon i utgangspunktet ikke ønskelig at nettverket skal være elitistisk og ekskluderende, men heller fungere som en aktiv kompetanseutvikler av medlemmene. 

Raus
Medlemmene bør kunne dele inspirasjon, erfaringer og være samarbeidsvillige.

 Endringsvillig
Medlemmenes må være villige til å utfordre egen praksis og driftsform.

Modig
Risikovillig, tørre å ta sjanser, utfordre kunden på løsning. Tørre å inkludere andre.

Prosjektet har vært gjennom forstudie og forprosjekt, og skal nå inn i hovedprosjektfasen som har varighet på 3 år med følgende fokus:

Mål år 1: Skallebankens misjon og verdier gjøres kommuniserbare mot nye medlemmer, etablere en nettverksstruktur og -arena. Samt å fylle denne med konkrete aktiviteter.

Aktiviteter år 1: 4 samlinger (en hvert kvartal) med nettverksbygging og aktiviteter for å skape tillit mellom deltakerne er i fokus. Samlingene vil typisk være fagseminarer, bransjemingel og workshops.

Samlingene skal holdes på forskjellige steder i nord, og det legges opp til 1 000 kroner i reisestøtte for medlemmer som må reise for å delta. Medlemmer forplikter å delta på minimum 50% av samlingene.

Mål år 2: legge til rette for felles kompetansehevingsaktivitet
- Synliggjøre nettverkets relevans og kompetanse for leverandører, eksempelvis Adobe.
- Tilrettelegge for etterutdanning og sertifiseringsprogrammer.

 Mål år 3: Utvikle en samarbeidsstruktur for et «superbyrå»
Skallebankens hovedmål er å bli en bank med de beste kreative skallene i nord, der bransjen og kundene kan plukke spisskompetanse på tvers av medlemsbedriftene, og dermed sette den nordnorske bransjen i stand til å betjene store og krevende prosjekter med høye kvalitetskrav.


Dette handler ikke bare om å sikre at oppdrag fra lokalmarkedet blir i landsdelen, men vel så mye om å kunne være et reelt alternativ for store kunder i det nasjonale og internasjonale markedet. Dersom man lykkes i å bygge tillit internt i bransjen, og utfordre til reell nytenking rundt organisering og samarbeid, vil man sammen kunne løfte den nordnorske bransjen til et nivå der denne visjonen kan realiseres.

Man forplikter seg til deltakelse for ett år av gangen.

NETTVERKSMEDLEMMER
Pris år 1 er 3 000 kroner per år per bedrift. Man har rett til å delta i min. fire samlinger og forplikter å delta på minimum to. Det utbetales 1 000 kroner i reisestøtte til medlemmer som må reise til samlingen. Tidsbruk på samlinger regnes inn som egeninnsats i prosjektet.

MEDLEM I STYRINGSGRUPPEN
Pris år 1 ? I tillegg til samlinger, har man rett og plikt til å delta i styringsgruppemøter og har stemmerett i saker. Man inngår intensjonsavtale med de øvrige bedriftene i styringsgruppen som sikrer eierskap til prosjektet. Tidsbruken regnes inn som egeninnsats i prosjektet.
 

Skallebanken har i forprosjektet bestått av skaller fra:

- Hipp Hurra (Harstad)

- Deadline Media (Sortland, Bodø)

- Chili Harstad (Harstad)